عملگرهای جاوا اسکریپت - JavaScript Operators

عملگر = برای قرار دادن مقدار استفاده می شود
عملگر + برای اضافه کردن مقدار استفاده می شود

 

عملگر جایگزینی = برای تعیین کردن یک مقدار به یک متغیر جاوا ایکریپت به کار می رود.
عملگر محاسباتی + برای جمع کردن مقادیر با یکدیگر به کار می رود.

y=5;
z=2;
x=y+z;


بعد از اجرای دستورات بالا مقدار x برابر 7 است .

عملگرهای محاسباتی جاوا اسکریپت

عملگرهای ریاضی برای اجرا محاسبات بین متغیرها و یا مقادیر ثابت به کار می رود.
با فرض y=5 جدول زیر عملگرهای محاسباتی جاوا اسکریپت را توضیح میدهد:

عملگر

توضیح

مثال

نتیجه

+

جمع

x=y+2

x=7

-

تفریق

x=y-2

x=3

*

ضرب

x=y*2

x=10

/

تقسیم

x=y/2

x=2.5

%

باقی مانده تقسیم

x=y%2

x=1

++

افزایش یک واحد

x=++y

x=6

--

کاهش یک واحد

x=--y

x=4

 

عملگرهای جایگزینی

عملگرهای جایگزینی یک مقدار را به یک متغیر اختصاص می دهد
جدول زیر توضیح عملگر جایگزینی است که مقدار x=10 , y=5  را برمی گرداند

عملگر

مثال

معادل با

نتیجه

=

x=y

 

x=5

+=

x+=y

x=x+y

x=15

-=

x-=y

x=x-y

x=5

*=

x*=y

x=x*y

x=50

/=

x/=y

x=x/y

x=2

%=

x%=y

x=x%y

x=0عملگر + در رشته ها به کار می رود
عملگر + علاوه بر جمع دو متغیر رشته ای می تواند متن ها را به یکدیگر وصل کند

txt1="What a very";
txt2="nice day";
txt3=txt1+txt2;

 

برای جمع دو یا چند متغیر رشته ای با یکدیگر از عملگر + استفاده می شود

 

txt1="What a very ";
txt2="nice day";
txt3=txt1+txt2;

بعد از اجرای متن بالا txt3  برابر what a verynice day  می شود
برای اضافه کردن فضای خالی بین دو متن در یکی از آنها فضای خالی قرار می دهیم

txt1="What a very ";
txt2="nice day";
txt3=txt1+txt2;

یا برای قرار دادن فضای خالی دز یک عبارت

txt1="What a very";
txt2="nice day";
txt3=txt1+" "+txt2;

بعد از اجرای متن بالا txt3  برابر what a very nice day  می شود

جمع رشته ها و اعداد

به این مثالها توجه کنید

x=5+5;
document.write(x);

x="5"+"5";
document.write(x);

x=5+"5";
document.write(x);

x="5"+5;
document.write(x);


قاعده آن این است:
اگر شما یک عدد و یک رشته را با هم جمع کنید حاصل یک رشته خواهد بود.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید